«في» (...Φ=1/1618033988749895) عددي گنگ (Irrational) مانند:‌ عدد «پي» (...3.14159269) است و داراي ويژگي‌هاي رياضي غيرمعمول است ولي برخلاف عدد «پي» كه قابل بيان با يك رابطه‌ي جبري نيست - با رابطه‌‌ي جبري از درجه‌ي دو قابل بيان است: