• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تقسیم مثلث به سه قسمت مساوی