• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از لطف تو همچو باد نومید - از قهر تو همچو خاک پر باد