• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «از مدرسه بیزارم» و از میکده مستم - چون نیست شدم هست شدم ، با همه هستم