• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «پیتزا میخواهم» اینک از بلندیهای فکر - هر چه بر دل میرسد از عشق او بیرون کنم