• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    زبان سوسن آزاده را ز بیم گزند - چو نیست در رسد از حرف لب گشودن من