• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در حریم اهل دل جز نام دلبر کس نماند - تا زدم نقش خیالش بر ورق پیدا شدم