• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «روشن شده از پرتو حسنت همه افاق» - و از پرتو روی تو جهان گشته منور