• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «خونین جگر» از هجر ویم سینه کباب است - بر من ز دل سوختگان داغ و عذاب است