• 6 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نسبت طلایی در عکس های انسل آدامز