• 7 سال پیش darbare گرافیک gapgraphic.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهترین طراحی‌های جلد کتاب در سال ۲۰۱۶ به انتخاب مدیر هنری نیویورک تایمز