• 6 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فیلمبرداری هوایی با دِرون: ویدیو دونده پارکور کار که شبیه بازی های ویدیویی ساخته شده