• 6 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    عکاسی از ماشین: یک نگاه متفاوت در فتومونتاژ یا ترکیب عکس ماشین ها