• 4 سال پیش darbare شطرنج chesstrm.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مصاحبه ای خواندنی با ویشی آناند