• 2 سال پیش farzandezamiin شعر ترجمه بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هایکوی انگلیسی/ترجمه شده