• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چون تو از این خانه بیرون آمدی - در حقیقت صاحب دین آمدی