• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    عشق را محرم و بیگانه نمی داند چیست - با تو گویم غم دیرینه که مدهوشی به