• 6 سال پیش darbare درست‌نویسی aryaadib.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اهمیت استنباط در درك زبان