• 6 سال پیش darbare درست‌نویسی persiandee.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «داستانه غم‌انگیزه نقش نمایه اضافه»: چگونه نگارش هزارساله‌ی کسره در خط فارسی در پنج سال زیرورو شد