• 7 سال پیش darbare شعر فارسی sedayeadab.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آشنایی با استــــعاره و انواع آن