• 6 سال پیش darbare شعر فارسی sedayeadab.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ضرب المثل «ازکوزه همان برون تراود که در اوست»