• 7 سال پیش darbare ویرایش تصاویر lenzak.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقاله تصویری از چاه های نفتی بمباران شده عراق – عکاسی خبری با سبک متفاوت