• 7 سال پیش darbare درست‌نویسی persiandee.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ماهیت دوگانه طول واکه در فارسی محاوره‌ای