زاویه B نسبت به خط افق هستش و زاویه P هم نسبت به خط افق یا سطح افقی هست اشتباه نکنین !

طبق معلومات داده شده برای مثلث ، طول RE رو طبق اثبات بدست بیارید.

بیشتر ببینید