ارسال شده از darbare.com

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

11

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید. ضمنا مسئله را در حالتی که اضلاع به n قسمت مساوی تقسیم شوند بررسی و نتیجه را به اشتراک بگذارید.

13

11

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید

12

13

قضیه ناپلئون:‌ برای هر مثلث دلخواه با اتصال مراکز  مثلث‌های متساوی الاضلاع بنا شده روی اضلاع، یک مثلث‌ متساوی الاضلاع بدست می‌آید. 

 

اگر موفق به اثبات این قضیه شدید تصویری از راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

13

21

پاسخ را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

#مسئله

11

اگر موفق به اثبات این قضیه شدید، تصویری از اثبات خود را به قسمت نظرات بفرستید.

21

راه حل خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

#مسئله

12

16

برای هر شکل و هر راستای دلخواه میتوان خطی رسم کرد که مساحت شکل را به هر نسبت دلخواه تقسیم کند. 

اگر موفق به اثبات این ادعا شدید استدلال خود را در قسمت نظرات ارائه کنید.

38

17

چنانچه‌‌ موفق با اثبات این‌ ادعا شدید تصویری از راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

32

18

پاسخ خود را در قسمت نظرات وارد کنید

27

22

31

44

بیشتر ببینید