• 2 ماه پیش afshin مسائل ریاضی darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نسبت مساحت چهارضلعی قرمز به ده ضلعی منتظم چقدر است؟