• 3 سال پیش afshin مسائل ریاضی darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نسبت مساحت چهارضلعی قرمز به ده ضلعی منتظم چقدر است؟