• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک رابطه شگفت انگیز که مقدار تقریبی n فاکتوریل را بر اساس عدد پی و e بدست می‌دهد