• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نقاط برخورد مماس‌های رسم شده بر سه دایره دلخواه و شعاع متفاوت روی یک خط راست هستند