• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    می‌توان یک پیتزا را به قطعات مساوی تقسیم کرد بطوریکه بعضی از قطعات هیچ مقدار از نان دور پیتزا را نداشته باشند