• 11 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم رادیکال اعداد طبیعی با خط کش و پرگار