• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک شکل و سه مساحت مختلف، به نظر شما اشکال کار کجاست؟