• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کوتاه‌ترین اثبات برای واگرا بودن سری مجموع معکوسات اعداد طبیعی