• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دیکسون در سال ۱۹۳۹ ثابت کرد هر عدد طبیعی دلخواه مجموع حداکثر نه مکعب کامل است.