• 5 روز پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این عدد بزرگترین توان nام n رقمی است