• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک، ۴۳۸۵۷۹۰۸۸ و ۳۴۳۵ تنها اعدادی هستند که این خاصیت را دارند