• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این برابری زیبا که رابطه عدد پی با عدد دو و ریشه دوم اعداد را مشخص می‌کند در قرن شانزدهم کشف شده است