• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۷۱ بزرگترین جوابی است که تاکنون برای مسئله بروکارد پیدا شده است