72

52

51

42

برای اینکه بروز باشید زبان انگلیسی را حتما در حد کاربرد یاد بگیرید منابع فارسی بسیار محدود و اکثرا قدیمی هستند
منبع ۱
منبع ۲
منبع ۳
منبع ۴
منبع ۵
منبع ۶

41

38

37

این لینک را مشاهده کنید

36

36

32

31

31

30

29

29

29

29

28

28

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

27

27

26

25

23

بیشتر ببینید