25

21

5=1+4

12=2+5

21=3+6

?=8+11

بیشتر ببینید