84

55

32

43

54

37

این لینک را مشاهده کنید

36

36

31

38

29

31

28

31

29

27

27

14

25

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

23

30

18

33

بیشتر ببینید