101

62

40

46

61

39

این لینک را مشاهده کنید

39

37

31

40

29

31

29

31

32

28

27

14

25

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

23

30

18

33

بیشتر ببینید