65

42

27

39

50

32

این لینک را مشاهده کنید

35

36

31

38

29

29

27

31

28

26

26

24

12

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

23

30

18

32

بیشتر ببینید