104

66

40

47

61

41

این لینک را مشاهده کنید

40

37

31

40

30

31

30

32

33

28

28

14

26

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

23

30

18

33

بیشتر ببینید