106

69

41

47

61

41

این لینک را مشاهده کنید

40

38

31

40

30

31

30

32

33

28

29

14

27

29

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

27

24

30

19

33

بیشتر ببینید