66

45

28

40

50

36

این لینک را مشاهده کنید

35

36

31

38

29

29

27

31

28

27

26

25

12

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

23

30

18

32

بیشتر ببینید