70

48

28

40

51

36

این لینک را مشاهده کنید

36

36

31

38

29

29

27

31

28

27

27

13

25

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

23

30

18

32

بیشتر ببینید