38

32

22

31

44

30

این لینک را مشاهده کنید

30

34

29

33

27

28

26

31

27

26

26

24

12

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

22

29

17

31

بیشتر ببینید