49

38

23

36

46

31

این لینک را مشاهده کنید

31

35

30

35

28

29

27

31

28

26

26

24

12

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

30

22

18

32

بیشتر ببینید