114

73

49

49

63

46

این لینک را مشاهده کنید

40

39

32

41

30

31

31

33

34

29

30

14

27

29

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

28

25

30

19

33

بیشتر ببینید