115

76

51

49

62

47

این لینک را مشاهده کنید

40

40

32

41

30

31

31

33

34

29

30

15

27

29

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

28

25

31

19

33

بیشتر ببینید