102

63

40

47

61

40

این لینک را مشاهده کنید

40

37

31

40

29

31

29

31

32

28

28

14

25

28

https://dribbble.com/shots/2356899-Sello-Logo-Animation

26

23

30

18

33

بیشتر ببینید