• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غزل شماره "مرا تو غايت مقصودي از جهان اي دوست" از سعدی