• 6 سال پیش Phatzimo شعر فارسی shereno.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نقد ساختگرا بر یک غزل حافظ