• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی fa.wikisource.org بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غزل "قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود" از حافظ