• 7 سال پیش darbare معماری roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    طراحی یک زمین بازی با استفاده‌ مجدد از زباله‌ها و منابع بازیافتی