• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی fa.wikisource.org بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گلستان سعدی (باب ششم ‐ در ضعف و پیری)