• 6 سال پیش khashei درست‌نویسی bbc.co.uk بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    است یا هست؟