• 7 سال پیش khashei درست‌نویسی bbc.co.uk بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    توجه به معنی دقیق کلمه‌ها