• 6 سال پیش darbare واقعیت مجازی roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اولین انیمیشن واقعیت مجازی ۳۶۰ درجه گوگل كه نامزد اسکار شده است